Why Technical English

Biofuels T o d a y

March 16, 2012
Leave a Comment

In today world biofuels steadily attract public attention. Continuing the topic discussed in Biofuels Reduce Emissions (part 1), Biofuels Reduce Emissions (part 2), B i o f u e l s – do they interest you? we present the further technical text on the same theme. The author of the following post Is bioethanol economic fuel? Ing. Jiří Souček, CSc., who participated on biofuel research in the Czech Republic, is responding to the situation with bioethanol in Ukraine, briefly described in the text immediately below the post.

Is bioethanol economic fuel?

By Jiří Souček

Bioethanol is definitely economic fuel in the countries, where it is produced from sugarcane  at price about 4 CZK/L. In the USA bioethanol is mainly made from corn and maize and its production is supported by the State. In the Czech Republic there are 3 large factories producing bioethanol. By the Czech legislation bioethanol is used as a complement to petrol in amount up to 4.2 %. 

In a continuous process, this USI bioethanol p...

Je bioetanol ekonomické palivo?

Jiří Souček

Bioetanol je jednoznačně ekonomické palivo v zemích, kde se vyrábí z cukrové třtiny v ceně asi 4 Kč/l.  V USA je výroba bioetanolu podporována státem a vyrábí se hlavně z obilí a kukuřice. V ČR jsou 3 velké závody na výrobu bioetanolu, který se používá jako přídavek do benzinu v množství 4,2 %, což je stanoveno zákonem.

English: Bio Ethanol on the Way A plant for ma...

Production and usage of biofuels (bioethanol, biodiesel, etc.) is proper:

 1. in the countries with agrarian overproduction;
 2. in the countries where usage of biofuels is compulsory or is subsidised through e.g. reduced or zero VAT.
Biopaliva (bioetanol, biodiesel aj.) je vhodné vyrábět a používat:  

 1. v zemích, kde je nadvýroba zemědělských produktů;
 2. v zemích, kde je povinnost použití biopaliv stanovená zákonem, nebo použití biopaliv dotováno například sníženou nebo nulovou DPH.
The application of biofuels is motivated:  

 1. By effort to reduce greenhouse gases;
 2. By farmland utilization and intensification of employment  in agriculture (development of countryside);
 3. By intention to depress all components of exhaust emissions including particulates and cancerogenic substances;
 4. By endevoir to diminish dependence on fossil fuels import (petroleum, natural gas).

 

Použití biopaliv je motivováno:Deutsch: Variante des Ford Focus Turnier mit B...

 1. Snahou o snížení emisí skleníkových plynů;
 2. Využitím zemědělské půdy a zlepšením zaměstnanosti v zemědělství (rozvoj venkova);
 3. Potřebou snížit exhalace všech složek výfukových plynů včetně kancerogenních látek;
 4. Snažením zmenšit závislost na dovozu fosilních surovin (ropa, zemní plyn).
Technical problems of bioethanol application as   a motor fuel, examined  in the mentioned Ukrainian article, have altogether been solved    as the fuels are widely used in EU countries, the USA, Brazil, etc. for about 20 years. Technické problémy použití bioetanolu jako motorového paliva, uvedené ve zmíněném ukrajinském článku, jsou v podstatě vyřešeny. Bioetanol totiž je ve velkém množství již 20 let používán v zemích EU, USA, Brazílii aj.
In my opinion the biofuels are just a transitional stage in the alternative motor propellants development and the future will belong to electrical motors and biomass as a row material in chemical and other branches of industry. Předpokládám, že biopaliva jsou přechodnou etapou ve vývoji pohonných hmot.  Budoucnost vidím v elektromotorech a využití biomasy jako suroviny v chemickém a jiném průmyslu.
By my calculations expenses on biodiesel production are 1.4 up to 1.8 times higher than those on motor oil. Biodiesel will be an item of competitiveness under present prices if the fuel oil production price increases more than 22 CZK/L (0.9 EUR/L), i.e. a retail price makes about 43 CZK/L (1.7 EUR/L). It corresponds to the petroleum price  about 150 USD/ mil. L.  Dle mých propočtů jsou náklady na biodiesel  přibližně 1,4 až 1,8 vyšší než na motorovou naftu. Biodiesel bude v ČR podle současných cenových relací konkurenceschopný, jestliže výrobní cena nafty vzroste na více než 22 Kč/l (0,9 EUR/l), tj. prodejní maloobchodní cena bude kolem 43 Kč/l (1,7 EUR/l). To odpovídá ceně ropy asi 150 USD/mil. l.

A brief outline of bioethanol perspectives  in Ukraine

Drown up by Galina Vítková using Биоэтанол. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги by Andrey Stadnik, BFM Group Ukraine

Stručný přehled situace s bioetanolem na Ukrajině

Vypracovala Galina Vítková podle Andreye Stadnika, BFM Group Ukraine: Биоэтанол. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги 

At present biofuels, primarily bioethanol are widely discussed in Ukraine. The public as well as state bodies demonstrate their interest in supporting bioethanol production in spite of arising  obstacles. The Ukrainian Ministry of economy development and trade is preparing the State programme      of stimulating production and application of alternative fuels. Since   January 2012 a range of laws on the same topic  is being developed. Everything is done assuming that bioethanol producers and users should have   some advantages as those in the USA, Brazil and EU countries. V současné době probíhá na Ukrajině hodně diskuzí o biopalivech, především o bioetanolu. Veřejnost a státní orgány projevují zájem výrobu bioetanolu podpořit i přes vyskytující se komplikace. Ministerstvo ekonomického rozvoje a obchodu Ukrajiny připravuje „Státní program stimulování výroby a použití alternativních druhů paliva“. Od ledna 2012 se připravuje řada zákonů na stejné téma. Vychází se z toho, že výrobce a spotřebitelé bioetanolu mají mít určitá zvýhodnění, jak je tomu v USA, Brazílii a zemích EU.
The Ukrainian biofuel market is at its beginnings. Ethyl alcohol or ethanol is produced in a small amount by two factories. Since the complement  of ethyl alcohol to petrol makes up to 10%, this composite fuel has the same VAT as ordinary petrol. Ukrajinský trh s biopalivem je v počátečním stádiu. Etanol vyrábí v malém množství jen dvě továrny. Vzhledem k tomu, že přídavek etanolu do benzinu tvoří až 10%, toto směsné palivo má stejné DPH jako obyčejný benzin.
There are also technical obstacles for massive usage of biofuels, the most important of which are as:

 1. Increase of electric conduction of petrol with bioethanol, which causes larger corrosion of a motor petrol tank, exhaust manifold, seals and other car components.
 2. Another technical problem concerns far higher temperature of bioethanol evaporation, which leads to troubles with firing and running  a motor while cold outdoor.
 3. But the most serious problem is increasing hygroscopicity of petrol with bioethanol, which causes great difficulties with the mixed fuel storing and transporting.       
Existují i technické překážky  pro masové použití biopaliva, z nichž nejdůležitější jsou tyto:

 1. Zvýšení elektrické vodivosti benzinu s bioetanolem, což vede k větší korozi nádrže auta, potrubí, těsnění a ostatního materiálu.
 2.  Dalším technickým problémem je značně vyšší teplota odpařování bioetanolu, což má za následek obtíže při zapalování motoru a rozjezdu auta  za nízkých teplot.
 3. Ale nejzávažnějším problémem je zvýšení hygroskopických vlastností benzinu s bioetanolem, které způsobuje velké nesnáze při  skladování a dopravě tohoto směsného paliva
From the economical viewpoint bioethanol production is characterised in such a way:

 1. Building a factory with productivity less than 60 kilotons (75 mil. L) is economically profitless.   
 2. Bioethanol production depletes the great amount of electricity.       
 3. Serious problems with sale of side products   of  bioethanol manufacture such as Dried Distillers Grains with Solubles (DDGS), carbonic acid gas, etc. also arise.
 4. Another great issue is row materials storing. Bioethanol in Ukraine is produced from corn and maize. The best solution is to buy them in necessary amount closely after picking harvest. For doing it large storage capacities need to be built.  
Podíváme-li se na ekonomickou stránku výroby bioetanolu, zjistíme, že:

 1. Výstavba továrny o výkonu menším než 60 tisíc t (75 mil.l) je ekonomicky nevýhodná.
 2. Výroba bioetanolu vyžaduje velkou spotřebu elektrické energie.
 3. Navíc vznikají problémy s odbytem vedlejších produktů výroby bioetanolu, například, výpalků (DDGS), oxidu uhličitého aj.
 4.  Dalším velkým problémem je skladování surovin. Bioetanol se na Ukrajině vyrábí z kukuřice a obilí. Tyto je nejlépe kupovat v potřebném množství ihned po sklizni úrody. To vyžaduje vybudování velkých skladovacích prostor. 

  Sustainable Feedstocks for Biofuels, Chemicals

Establishment of a vertically integrated holding, which would include all producing procedures  from plants growing up to sale, could be the best solution for these problems. At a rough estimate total expenses on such a holding erection may amount to a milliard EUR.

In author´s opinion such projects cannot be realised in Ukraine at present.  

Optimálním řešením může být vytvoření vertikálně integrovaného holdingu, jehož součástí jsou všechny výrobní procesy pěstováním  rostlin počínaje a odbytem konče. Celkové náklady na vybudování tohoto holdingu mohou odhadem činit až miliardu EUR.  

Podle autora se takovéto projekty nemohou  v současné době na Ukrajině realizovat. 

PS: The whole text of the article Биоэтанол. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги is brought at http://www.bfm-ua.com.   PS: Plné znění článku Биоэтанол. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги je uvedeno na http://www.bfm-ua.com.

What about you? What is your own opinion on bioethanol?

Write down a comment rather in English , but you may write it in Czech, too.

 A co Vy? Máte svůj vlastni  názor na bioetanol?

 Napište komentář, nejlépe anglicky, ale můžete napsat i česky.

NOTE

 • Kč  =  Czech crown (CZK)
 • DPH  =  VAT (value-added tax)
 • ČR  =  the Czech Republic

 


  June 2020
  M T W T F S S
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930  

  Blog Stats

  • 205,108 hits

  Subscribe with BlogLines

  Translatorsbase

  Dynamic blog-up

  technorati

  Join the discussion about

  Seomoz

  I <3 SEO moz