Why Technical English

Biofuels Reduce Emissions (part 2) | March 12, 2010

Special Interview Reveals How Czech Biofuels Are

Ing. Jiří Souček, CSc. (SoJ), who participated on biofuel research in the Czech Republic, answered questions posed by Galina Vitkova (ViG)

ViG:  What way are biofuels in the Czech Republic mainly used in: as an additive to the conventional fuel or as entire fuel?   ViG:  Jak hlavně se užívá biopalivo v ČR: jako doplněk ke klasickému palivu nebo jako celé palivo? 
SoJ:  In the Czech Republic biofuels are mainly used as an additive to the conventional fuel, i.e. to car gasoline and motor diesel. Amounts are determined by the law – see above.Moreover, mixed diesel, i.e. motor diesel containing 30 % MEŘO, is produced. Besides, production of fuel for ignition motors, which represents a mix of 85 % bioethanol and 15 % gasoline, is launched. These fuels are fiscally favoured in the way that their biocomponent   is not imposed by excise tax.

SoJ:  Biopaliva v ČR se používají hlavně jako přídavek do klasických paliv, tj. do automobilového benzinu a motorové nafty. Množství jsou stanovena zákonem  – viz výše.

Kromě toho se vyrábí směsná bionafta, tj. motorová nafta s obsahem 30 % MEŘO a je zahájena produkce paliva pro zážehové motory E 85, což je směs 85 % bioetanolu a 15 % benzinu. Tato paliva jsou daňově zvýhodněna tím, že na biosložku není uvalena spotřební daň.

ViG:  Where are biofuels mostly used in the Czech Republic?  ViG:  Kde se hlavně využívá biopalivo v ČR? 
 SoJ:  In the Czech Republic biofuels are added  to all propellants for road transport, i.e. to vehicle gasoline and motor diesel. They are  used in personal and freight vehicles, tractors, construction site engines and other machines. SoJ:  V ČR jsou biopaliva obsažena ve všech pohonných hmotách pro silniční dopravu tj. v automobilovém benzinu a motorové naftě. Využívají se v osobních a nákladních automobilech, traktorech, ve stavebních a jiných strojích.
ViG:  Is butanol supposed to be produced in the Czech Republic?   ViG:  Předpokládá se výroba butanolu v ČR?
SoJ:  Butanol production is not prepared in the Czech Republic. SoJ:  Výroba butanolu se v ČR zatím nepřipravuje.
ViG:  What kind of conventional energy  sources are used for biofuel production in the Czech Republic?  ViG:  Jaký druh klasických energetických zdrojů se využívá v ČR pro výrobu biopaliva?
SoJ:  In the Czech Republic, as a rule, steam  of own factory production, made mostly from  coal, is used for these purposes. Necessary electricity is taken from the distribution electricity network. SoJ:  Pro výrobu biopaliv se užívá jako energetický zdroj pára zpravidla z vlastní výroby podniku, která je vyrobena převážně z uhlí a elektrická energie z centrálních rozvodů.
ViG:  What is a state of producing biofuels of  the 2nd and 3rd generations in the Czech Republic?  ViG:  V jakém stavu je v ČR výroba biopaliva 2. a 3. generace?
SoJ:  In 2008 the Technological Center for developing biofuels of the 2nd generation was founded. It comprises a number of research organisations elaborating the technology for fuel production from renewables . Using various kinds of biomass for manufacturing so called  synthetical gas is of special importance as biofuels of the 2nd generation could be made from it. SoJ:  Pro vývoj biopaliv druhé generace bylo v roce 2008 založeno technologické centrum, kde je sdružena řada výzkumných pracovišť k řešení technologií výroby paliv z obnovitelných surovin.  Zvláště se jedná o použití různých druhů biomasy k výrobě tzv. syntézního plynu, ze kterého lze vyrábět biopaliva druhé generace.
ViG:  What is your standpoint concerning  social impacts of biofuel production (food vs. biofuel, sustainability of biofuel production)?  ViG:  Jaký je Váš postoj k sociálním dopadům výroby biopaliv (potrava vs. biopalivo, udržitelnost výroby biopaliva)? 
SoJ:  I think social impacts of biofuel production in the Czech Republic are positive . As I said the Czech Republic is self-sufficient regarding food raw materials, so cultivating plants for biofuels  is not at expense of cultivating plants for food. Farmers may cultivate more soils which ensures them more employment financial proceeds and profits.Biofuel production itself provides another  people work in biofuel production and distribution and create further values.

Sowing non-cultivated soils positively modifies landscape since you can see cultivated fields instead of weedy plains.

The State acquires means to the state budget   in a form of taxes on incomes of farmers and biofuel producers, due to excise tax and advantages of higher employment.

Biofuel production is sustainable, it is a part of solution of the global problem of supplying the society with energy from renewable sources. The final form of biofuels will be more  developed in alternative ways, i.e. biofuels        of the 2nd generation, electricity production from biomass, biohydrogen and methane etc.

SoJ:  Sociální dopad výroby biopaliv v ČR považuji za pozitivní. Jak jsem uvedl výše, ČR je soběstačná v potravinářských surovinách a výroba zemědělských surovin pro biopaliva není na úkor pěstování produktů pro výživu. Zemědělci tak mohou využívat více půdy, což jim zabezpečuje zaměstnanost a příslušné finanční tržby a zisky.

Vlastní výroba biopaliv poskytuje zaměstnání dalším lidem ve výrobě biopaliv a jejich distribuci a vytváří další hodnoty.

Osetí nevyužívané půdy má pozitivní vliv na vzhled krajiny, kdy místo zaplevelených ploch jsou obdělávaná pole.

Stát získává prostředky do státního rozpočtu ve formě daní z příjmů zemědělců a výrobců biopaliv, ze spotřební daně, z daně z přidané hodnoty a výhody z vyšší zaměstnanosti.

Výroba biopaliv je udržitelná, je součástí řešení globálního problému zabezpečení společnosti energií z obnovitelných zdrojů. Konečná forma biopaliv se bude dále rozvíjet alternativními směry tj. paliva druhé generace, využití elektrické energie z biomasy, použitím biovodíku, metanu aj.

ViG:  What is your position about ecological impacts of biofuel production (soil erosion, deforestation, affecting water sources, loss of biodiversity)?  ViG:  Jaký je Váš postoj k ekologickým dopadům výroby biopaliv (eroze půdy, ničení lesů, vliv na vodní zdroje, ztráta biodiverzity)?
SoJ:  Such events don´t happen in the Czech Republic. The whole problem of biofuels is  under rule of state bodies and state laws. So, in the future negative consequences might not occur. Soil erosion does not arise, quite the contrary the soil is cultivated, woods aren´t  cut because of biofuels, and water sources are not affected. Conversely, leakage of biofuels causes significantly less negative effects (biological decomposability of MEŘO makes 90 %, biodiesel 40 %). Plants for biofuel production must not be cultivated on the   plains with high biodiversity. SoJ:  K takovým jevům v ČR nedochází. Celá problematika biopaliv v ČR je pod kontrolou státních orgánů a státních zákonů, takže ani v budoucnosti by nemělo docházet k negativním následkům. Eroze půdy nevzniká, naopak půda je ošetřována, lesy se pro biopaliva nekácejí, vodní zdroje nejsou zasaženy. Naopak při úniku paliv mají biopaliva významně menší negativní vliv (biologická rozložitelnost MEŘO je přes 90%, nafty 40%). Suroviny pro výrobu biopaliv se nesmějí pěstovat na půdách s vysokou biologickou rozmanitostí.
ViG:  What is your position about technical problems (energy effectiveness and energy balance of biofuel production in comparison of biofuel effectivity with effectivity solar energy utilisation, carbon emissions)?  ViG:  Jaký je Váš postoj k technickým problémům (energetická efektivita a energetická bilance výroby bio paliv, porovnání efektivity biopaliv a využití solární energie, emise uhlíku)? 
SoJ:  Energy effectivity regarding the entire cycle of biofuel production, i.e. including plant cultivation, is cited above when discussing biodiesel. Triple amount of depleted energy is returned. Nowadays economical effectivity of biofuel production is higher than effectiveness of energy made by photovoltaic panels. The price of electricity generated by these panels equals 10-12 Kcz/kWh, biodiesel price is 2 Kcz/kWh. However, expenses on photovoltaic electricity will be decreased especially due to reduction of investment costs.Biofuel usage causes decreasing greenhouse gases, especially carbon dioxide. For example, biodiesel production, including rape cultivation and consumption of biodiesel by combustion motor leads to decreasing CO2e by 40–45 % compared with diesel. SoJ:  Energetická efektivita, vycházející z energetické bilance celého cyklu výroby biopaliv tj. včetně pěstování zemědělských surovin je uvedena výše pro bionaftu. Získá se trojnásobek energie oproti energii.V současné době je ekonomická efektivita výroby biopaliv vyšší než využití solární energie fotovoltaickými panely. Cena vyrobené fotovoltaické elektřiny je 10-12 Kč/kWhod., cena bionafty je cca 2 Kč/kWhod. Náklady na fotovoltaickou elektřinu se budou snižovat zvláště poklesem investičních nákladů.Použití biopaliv má za následek snížení emisí skleníkových plynů, zvláště oxidu uhličitého. Tak při výrobě bionafty včetně pěstování řepky a spotřebě ve spalovacích motorech se dosahuje snížení emisí CO2eq  o 40–45 % oproti klasické motorové naftě.
ViG:  What do you think about environment pollution by biofuels (biofuel combustion and deforestation)?  ViG:  Jaký je Váš postoj k znečištění ovzduší (spalováním biopaliva a ničením lesů)?            
SoJ:  One of the advantages of biofuels is their positive impact on environment, i.e. decreasing greenhouse gases, especially carbon dioxide. In exhausting gases there are less carbon dioxide, lower levels of particulates and less sulphuric oxide. Depending on motor construction emissions of nitrogen oxide could be lesser. Woods are certainly undamaged there, on the contrary.  

SoJ:  Jednou z předností použití biopaliv je pozitivní vliv na životní prostředí, tj. snížení emisí skleníkových plynů, zvláště oxidu uhličitého. Ve výfukových plynech se do ovzduší dostává méně oxidu uhelnatého, méně pevných částic a méně oxidů síry. V závislosti od konstrukce motoru mohou být o něco vyšší emise oxidů dusíku. Lesy se rozhodně neničí, naopak.

ViG:  Thank you very much for your thorough answers. All the best to you. ViG:  Děkuji mnohokrát za vyčerpávající odpovědi. Přeji hodně úspěchů.

 

 

Abbreviations used in the Interview 

 • k, th. = thousand
 • TOE = Metric Tons of Oil Equivalent
 • kTOE = thousand of Metric Tons of Oil Equivalent
 • REN21 = Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (http://www.ren21.net )
Advertisements

3 Comments »

 1. Hello Mrs. Vitkova,
  thank you for your interview with Mr. Strejcek. This interview is readable and with interesting information for common people. Maybe it would be good to compare the answers of Mr. Strejcek with somebody who has different ideas. And very good is that interview is in both languages (Czech and English) because there are a lot of special terms. Thank you again.

  Comment by PB — April 4, 2010 @ 2:09 pm

 2. […] Biofuels Reduce Emissions (part 2) – Special Interview Reveals How Czech Biofuels Are […]

  Pingback by Changing the theme of this blog « Why Technical English — August 26, 2010 @ 9:27 am

 3. Thanks For This Post, was added to my bookmarks.

  Comment by Oregege — November 18, 2010 @ 11:06 pm


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  March 2010
  M T W T F S S
  « Feb   Apr »
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031  

  Blog Stats

  • 203,693 hits

  Subscribe with BlogLines

  Translatorsbase

  Dynamic blog-up

  technorati

  Join the discussion about

  Seomoz

  I <3 SEO moz
%d bloggers like this: