Why Technical English

Biofuels Reduce Emissions (part 1) | March 6, 2010

 Special Interview Reveals How Czech Biofuels Are

Ing. Jiří Souček, CSc. (SoJ), who participated on biofuel research in the Czech Republic, answered questions posed by Galina Vitkova (ViG)

 
ViG:  According to REN21 the Czech Republic produced 18kTOE (thousand Metric Tons of Oil Equivalent) of bioethanol in 2007, in 2008 it counts 38kTOE (i.e. 0.1 % of total world production). Is this amount of practical importance? ViG: Podle údajů REN21 vyrobila ČR v r. 2007 bioetanolu v počtu 16 tis. tun ropného ekvivalentu, v 2008 – 38 tis. tun (0,1 % od celkové světové produkce biopaliva). Má to praktický význam?
SoJ:  In 2007 the law about obligation of biofuel usage in propellants didn´t exist. In 2008 60kTOE of bioethanol were produced whereas 20kTOE were exported and 30kTOE were imported. Consumption of bioethanol amounted to 50kTOE. As for biodiesel 75kTOE of it were produced while its consumption made 85kTOE.Minimal amount of biofuel additive to propellants is set by the Czech Republic law coming out from the Directive EU 203/30/ES. Since 2010 the minimal additive of bioethanol to gasoline will make 4.5 %, while biodiesel additive to diesel will amount to 6.3 %. It corresponds to consumption of about 100 kTOE of bioethanol and 200 kTOE of biodiesel. SoJ:  V roce 2007 nebyla zákonná povinnost použití biopaliv v pohonných hmotách. V roce 2008 bylo v ČR vyrobeno 60 tis. tun bioetanolu  a vyvezeno 20 tis. tun. Bylo dovezeno 30 tis. tun bioetanolu. Spotřebováno bylo 50 tis. tun. Dále bylo vyrobeno 75 tis. tun bionafty a spotřebováno 85 tis. tun.

Minimální množství přídavku biopaliv do pohonných hmot je stanoveno zákonem ČR, který vychází ze směrnice EU 203/30/ES. Od roku 2010 bude minimální přídavek bioetanolu do benzinu činit 4,5 % obj. a bionafty do motorové nafty 6,3 % obj. To odpovídá spotřebě cca 100 tis. tun bioetanolu a 200 tis. tun bionafty.

ViG:  What is, in your opinion, the main importance of biofuels for the Czech Republic? ViG: V čem je podle Vás největší přínos nebo největší význam biopaliv pro ČR? 
SoJ:  The importance of biofuels for production of heat, electricity and usage in propellants for the Czech Republic and other countries lies chiefly in:

 • substitute of fossil fuels which will be exhausted
 • decreasing emission of exhausted and greenhouse gases, which. improves environment
 • decreasing carbon dioxide emission, which declines our planet warming
 • diminution of dependence on oil and gas import
 • supporting  uncultivated farmlands usage.
SoJ:  Význam biopaliv používaných pro výrobu tepla, elektrické energie a jako motorová paliva je pro ČR a jiné země zvláště v tom, že:

 • nahrazují fosilní paliva, která jsou vyčerpatelná
 • snižuji exhalací výfukových plynů, tj. zlepšují životní prostředí
 • snižuji emisí oxidu uhličitého, snižuji riziko oteplování planety,
 • snižuji závislost na dovozu ropy a zemního plynu
 • napomáhají k využití neobdělávané zemědělské půdy.
ViG: Could you cite kinds of biofuels produced in the Czech Republic (bioethanol, biodiesel)?  ViG: Můžete uvést druhy biopaliva vyráběné v ČR (etanol, biodiesel)? 
SoJ:  In the Czech Republic bioethanol (alcohol) and biodiesel (MEŘO) are produced. SoJ:  V ČR se vyrábí  bioetanol (líh) a bionafta (biodiesel, MEŘO).
ViG:  Which plants are biofuels produced from in the Czech Republic?   ViG:  Z jakých rostlin se vyrábí biopalivo v ČR? 
SoJ:  In the Czech Republic bioethanol is produced from sugar beet and corn while is produced from oil rape. SoJ:  V ČR se vyrábí  bioetanol z cukrové řepy a z obilí a bionafty (biodiesel, MEŘO) z řepky olejné.
ViG:  Is it possible to import biofuels to the Czech Republic?  ViG:  Je možné dovážet biopaliva do ČR? 
SoJ:  Despite biofuel production capacities in the Czech Republic are bigger than their consumption bioethanol and biediesel are imported, too. On the other hand, Czech producers export these products. It is a free market.  SoJ:  Přestože výrobní kapacity na výrobu biopaliv v ČR jsou vyšší než spotřeba, bioetanol i bionafta se částečně dovážejí. Z druhé strany čeští výrobci biopaliv tyto produkty vyvážejí. Jde o volný trh.
ViG:  How can we prevent deforestation or pluvial woods or palm groves cutting (which already occurs)?  ViG:  Jak zabránit tomu, aby se nekácely deštné lesy, palmové háje (což už se stává?) 
SoJ:  Palm groves are not cut. Contrariwise, pluvial woods are cut for planting crops including foundation of palm plantations. This process, the goal of which is gain soil for planting, has been lasting for decades or hundreds of years. Nowadays this process is said to be activated  by palm oil usage for production of biodiesel. But this is not a crucial reason.According to the EU Directive on biofuels for road transport 2009/28/ES biofuel producers will be certified by set criteria of sustainability. One of the criterions is that feedstocks for biofuel production must not be grown up on soils with a large amount of carbon, which is typical for soils after cutting woods. SoJ:  Palmové háje se nekácejí. Naopak deštné lesy se kácejí pro výsadbu zemědělských plodin včetně zakládání palmových plantáží. Tento proces, jehož smyslem je získání zemědělské půdy, trvá několik desetiletí ba století. V současné době se uvádí, že proces je ovlivněn využitím palmového oleje na výrobu bionafty. Nejde však o rozhodující vliv.Podle nové směrnice EÚ o biopalivech pro silniční dopravu č. 2009/28/ES, budou výrobci biopaliv certifikování podle stanovených kriterií udržitelnost. Jedno z kritérií je, že suroviny pro výrobu biopaliv nesmí být pěstovány na půdách s velkou zásobou uhlíku, což je i půda po vykácených lesech. 
ViG:  What about soil erosion, side-dressing soils for cultivation of plants for biofuel production?  ViG:  Co erose půdy, hnojení půdy při pěstování rostlin pro výrobu biopaliva? 
SoJ:  In my opinion, the soils should be used not only for food production, but yet for other needs of our society including energy demands. Formerly thermal energy was mostly got from woods. Today large pieces of land are used for cultivating plants for technical purposes like textile fibers (cotton, linen, hemp), paper (cellulose), biochemical products (sugars), etc. It concerns priorities, which are different in individual countries. Priority number 1 is food. In the Czech Republic agriculture covers all food needs, alongside 600 th. hectares of arable soil lie fallow, rape is cultivated on 350 th. hectares.Either we let the soils lie fallow without composting, weedy and scrubby or we use them for cultivation of required technical plants, which need the same composting as cultivating plants for food. SoJ:  Jsem toho názoru, že půda má být využívaná nejen pro produkci potravin, ale i pro další potřeby společnosti, včetně zabezpečení energie. Dříve většina tepelné energie byla získávána ze dřeva. Dnes jsou značné plochy využívány pro výrobu technických produktů, jako jsou textilní vlákna (bavlna, len, konopí) papír (celulóza) biochemické produkty (cukry) aj. Jde o otázku priorit, které jsou v různých zemích jiné. Prioritní je zabezpečení výživy. V ČR zemědělství plně pokrývá potřeby potravin, při čemž je 600 tis. ha orné půdy ponecháno ladem a řepka se pěstuje na cca 350 tis. ha.   Buď ponecháme další půdu ladem bez hnojení, na které budou růst plevele, nebo ji využijeme pro pěstování potřebných technických plodin, které vyžadují stejné hnojení, jako pěstování plodin pro výživu.
ViG:  What about enlarged consumption of water during cultivation of plants and biofuel production?  ViG:  Co se zvýšenou spotřebou vody při pěstování rostlin a výrobě biopaliva? 
SoJ:  Cultivating plants for energy production does not require enlarged consumption of water. The process of biodiesel production is not water-consuming, bioethanol production requires enlarged amount of water, but not extremely large. It is mainly about cooling water that circulates during the process. SoJ:  Při pěstování rostlin pro energetické účely není zvýšena spotřeba vody. Proces výroby bionafty není náročný na spotřebu vody, výroba bioetanolu má vyšší spotřebu ne však mimořádnou. Jde hlavně o vody chladící, které se ve výrobě cirkulují
ViG:  What is energy effectivity of Czech biofuels (the ratio of depleted energy to energy which is produced from biofuels)?  ViG:  Jaká je energetická efektivita českého biopaliva (poměr energie spotřebované na výrobu biopaliva k energii vyráběné z biopaliva)? 
SoJ:  Energy demandingness of biofuel production depends on row materials used and technological level of their cultivation, then on the technology of fuel production itself, on transporting row materials and biofuels, on usage of secondary products and energy calorific capacity of mass-produced biofuels. Main installations producing biodiesel expend for producing one TOE of biodiesel (MEŘO) 21 GJ energy (incl. rape cultivation), while produced biodiesel has 61 GJ energy capacity. It means the input energy is about triply valued.Energy demandingness of bioethanol production is larger, especially when it is made from corn.

Energy demandingness of conventional oil fuels is lesser than biofuel production.

SoJ:  Energetická náročnost výroby biopaliv závisí na použitých surovinách a úrovni technologie jejich pěstování, dále na technologii výroby vlastního biopaliva, na dopravě surovin a výrobků, na využití pobočných produktů a na energetickém obsahu vyráběného biopaliva. Hlavní výrobní jednotky bionafty v ČR spotřebují na výrobu jedné tuny paliva (MEŘO) 21 GJ energie (včetně pěstování řepky) a produkují se výrobky s energetickým obsahem 61 GJ. To znamená, že vložená energie se zhodnotí téměř trojnásobně.Energetická náročnost výroby bioetanolu je vyšší zvláště při výrobě z obilí. 

Energetická náročnost klasických ropných paliv je nižší než výroba biopaliv

ViG:  How much does biofuel transporting cost in the Czech Republic?  ViG:  Kolik činí náklady na dopravu biopaliva v ČR?
SoJ:  In view of using only own feedstocks for biofuel production and due to the fact that factories producing biofuels (refineries) are situated close to users transporting expenses are minimal. In comparison with the most of EU states they are very reasonable.   SoJ:  Vzhledem k tomu, že se k výrobě biopaliv využívají zemědělské produkty vlastní produkce a výrobní jednotky biopaliv jsou instalovány v blízkosti uživatelů (rafinerie) jsou dopravní náklady minimální a proti většině států EU jsou velmi příznivé.
  

Abbreviations used in the Interview

k, th. = thousand

TOE = Metric Tons of Oil Equivalent

kTOE = thousand of Metric Tons of Oil Equivalent                                               

 REN21 = Renewable Energy Policy Network for the 21st Century  

(http://www.ren21.net )

 
 
Advertisements

1 Comment »

 1. […] Biofuels Reduce Emissions (part 1) – Special Interview Reveals How Czech Biofuels Are […]

  Pingback by Changing the theme of this blog « Why Technical English — August 26, 2010 @ 9:27 am


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  March 2010
  M T W T F S S
  « Feb   Apr »
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031  

  Blog Stats

  • 203,693 hits

  Subscribe with BlogLines

  Translatorsbase

  Dynamic blog-up

  technorati

  Join the discussion about

  Seomoz

  I <3 SEO moz
%d bloggers like this: