Why Technical English

Again interview | September 17, 2008

Prof. Ing. Jiří Tůma, DrSc. (Prof.) from the Faculty of electrical engineering of the Czech Technical University in Prague, the Czech Republic (http://fel.cvut.cz/) was asked questions by Galina Vitkova (GVi).

Interview

with Prof. Ing. Jiří Tůma, DrSc. (Czech Technical University, Faculty of Electrical Engineering)

s Prof. Ing. Jiří Tůmou, DrSc. (České Vysoké Učení Technické, Fakulta elektrotechnická)

GVi: How many foreign languages do you make understood yourself orally and in writing?

Prof.: I make myself understood English, Russian and German. In writing and orally as well.

GVi: Kolika cizími jazyky se domluvíte ústně a písemně?

Prof.: Domluvím se anglicky, rusky a německy. A to písemnou i ústní formou.

GVi: How significant are foreign languages in your professional life?

Prof.: The foreign languages are the exigencies in professional life. Co-operation without communication is impossible, it could isolate you from your colleagues and friends

GVi: Jaký význam mají cizí jazyky ve Vašem odborném životě?

Prof.: Cizí jazyky jsou pro profesní život nezbytnost. Bez komunikování nejde spolupracovat a vedlo by to k izolaci, vůči svým kolegům a přátelům.

GVi: What language do you use chiefly for communication with people out of the Czech Republic?

Prof.: generally I use English even in the case of the other native foreign language. Most of our partners, whose native language is German, speak English very well. Russian native speakers prove great progress in having a grasp of English just lately.

GVi: Jaký jazyk používáte nejčastěji pro komunikaci s lidmi mimo Českou Republiku?

Prof.: Nejčastěji používáme anglický jazyk a to i ve vztahu na další mezinárodní jazyk.Většina našich partnerů hovořících mateřskou řečí němčinou, vládne velice dobře anglicky. Také rusky mluvicí partneři vykazují poslední dobou znatelné pokroky v anglickém jazyce.

GVi: What is a bigger problem for you – oral or written communication?

Prof.: The problem is not the oral or written communication. The written communication need not be so immediate, I can look up the word the most suitable for me. During the oral communication the flow of speaking is smarter and quicker.

GVi: Co je pro Vás větší problémem: ústní nebo písemná komunikace?

Prof.: Problém není ústní nebo písemná komunikace. Písemná komunikace nemusí být tak bezprostřední, mohu si vyhledat slovíčko, nejlépe mi vyhovující. Při ústní komunikaci je spád hovoru bezprostřednější a rychlejší.

GVi: How do you refine your technical English knowledge skills?

Prof.: Language knowledge skills need practising and training. I do it while reading professional technical texts, doctoral theses, new publications.

GVi: Jak zdokonalujete své dovednosti v technické angličtině?

Prof.: Jazykové dovednosti se musí cvičit a trénovat. V odborných textech, doktorských disertačních pracích, nových publikacích.

GVi: Do you have a method for drilling and remembering new technical terms that perpetually appear in the field of computer science and the Internet?

Prof.: The method to remember new words doesn´t exist. The terms in the field of computer science and the Internet must be memorized in the same way as for other professional fields. New terms are permanently learnt by heart as long as they are remembered. I am afraid the new method does not exit and can´t exit.

GVi: Máte nějakou metodu na zapomínání nových technických termínů, které se neustale objevují v oboru výpočetní techniky a Internetu?

Prof.: Metoda, jak si zapamatovat nová slovíčka, není. Termíny z oboru výpočetní techniky a internetu musí se zapamatovávat stejně jako z jiného oboru. Nové termíny se učí tak dlouho, dokud nebudou plně zapamatována. Obávám se, že nová metoda není a nemůže být.

GVi: What kind of texts in English do you like and prefer to read, are they of common interest (e.g. about travelling or holidays, fictions, newspapers etc.) or technical texts connected with your profession?

Prof.: Mostly I read in English professional texts ether printed or on the Internet. Also I am studying theses of our foreign magisterial or doctoral students. I read often original English newspapers.

GVi: Jaké texty v angličtině nejraději čtete a jakým textům dáváte přednost, jsou to obecná témata (například, cestování, rekreace, beletrie, noviny apod.) nebo technické texty, spojené s Vaší profesí?

Prof.: Nejčastěji čtu v angličtině odborné texty, a to buď v písemné formě, nebo na internetu. Studuji také práce našich zahraničních magisterských, nebo doktorandských studentů. Často čtu originály noviny.

GVi: Which issues made perhaps make now the most serious problems that you met or meet within practical usage of English?

Prof.: I do not remember any problems I met or meet during practical usage of English. In my case the essence of a problem is on the first place, whereas the form and manner of presentation are on the second. In any case it doesn´t deal with a significant problem.

GVi: Jaké byly a případně jsou ty závažnější problémy, s kterými jste se setkal nebo setkáváte v praktickém využívání angličtiny?

Prof.: Není mi známo, že bych narazil na nějaké problémy při praktickém využívání angličtiny.V mém případě, je prvotní věcný problém, na druhém místě forma a způsob mluvy. V žádném případě nejde o závažnější problem.

GVi: How do you see potential and prospects of modern IT for English studying? Can you imagine some actual use of them?

Prof.: I am neither a specialist on IT nor on schooling English or other language. I am, however, confident about IT usage for studying generally (certain problems could appear concerning labs and the like), materials are brought directly to students, so I am confident about IT usage rightness for studying languages too.

GVi: Jak se díváte na možnosti a perspektivy využívání moderních IT k výuce angličtiny? Umíte si představit nějaké konkrétní použití v tomto směru?

Prof.: Nejsem odborník na IT ani na výuku anglického, nebo jiného jazyka.

Jsem však přesvědčen o perspektivách využívání IT pro studium obecně (určitý problém mohou přinášet laboratoře apod.), materiály se dostávají bezprostředně ke studentům, a proto jsem přesvědčen o účelnosti IT i pro výuku jazyků.

GVi: How do you feel about English knowledge by students of the Faculty of electrical engineering in the CTU?

Prof.: Last year I had been coming in contact with foreign students and doctorands. I don´t have a complete grasp about native students, whose language skills was of a lower level. Sometimes, the language exams were the last ones, which students must have done. So, after finishing the school some of them go abroad on practice just to improve their language knowledge.

GVi: Jak hodnotíte znalost angličtiny studenty FEL ČVUT?

Prof.: V posledním roce přicházím do styku se studenty zahraničního studia a doktorandy. Nemám úplný přehled o domácích studentech, úroveň znalosti jazyků byla slabší. Někdy to byly poslední zkoušky, které student musel dělat. Někteří odjíždějí po skončení školy na zahraniční praxi, právě pro doplnění jazykových znalostí.

GVi: What will students of the Faculty of electrical engineering go in for studying languages?

Prof.: Opinions can differ. I consider an ability to comprehend each other when speaking a basic means of communication. Professional texts are of the second significance, it is possible to translate them and participants of the debate will always understand each other. In any case it needs endeavour and willingness. It does not thrive without the endeavour.

GVi: Čemu by se nejvíce studenti FEL měli věnovat v jazykové výuce?

Prof.: Názory se mohou různit. Schopnost se domluvit bych viděl jako zásadní prostředek komunikace. Odborné texty přicházejí na pořad později, je možno je překládat a vždy si budou diskutující rozumět. V každém případě to chce snahu a vůli. Bez snahy to nejde.

GVi: Thank you very much for answers, for your recommendations. To your success in education of electrical engineers.

GVi: Děkuji velice za Vaši odpovědí a doporučení. Hodně úspěchů v profesní výchově elektroinženýrů.

Advertisements

1 Comment »

 1. […] Again interview  (with Prof. Ing. Jiří Tůma, DrSc. (Czech Technical University, Faculty of Electrical Engineering))  […]

  Pingback by Changing the theme of this blog « Why Technical English — August 26, 2010 @ 9:28 am


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

  Blog Stats

  • 203,900 hits

  Subscribe with BlogLines

  Translatorsbase

  Dynamic blog-up

  technorati

  Join the discussion about

  Seomoz

  I <3 SEO moz
%d bloggers like this: